Ostatnia aktualizacja strony: 23.05.2022, 14:39

Do 130 000 zł

Piątek, 25 czerwca 2021

UNIEWAŻNIONE - Dobudowa przewodów wentylacyjnych w budynkach gminy

ZARZĄD    GOSPODARKI   MIESZKANIOWEJ

w  Legnicy ul. Zielona 7

UNIEWAŻNIONE

ogłasza przetarg nieograniczony bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane, w ramach zadania inwestycyjnego, związane z dobudową przewodów wentylacyjnych w budynkach gminy z podziałem na 2 części:

1)   Część nr 1 − „Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym gminy przy ul. Fabrycznej 15”,

2)   Część nr 2 − „Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym gminy przy ul. Kazimierza Wielkiego 35”.

Zakres robót do wykonania – we wszystkich zadaniach − obejmuje m.in:

  • dobudowę przewodów wentylacji grawitacyjnej dla lokali mieszkalnych,
  • wykonanie napraw pokryć dachowych dla przejść przewodów wentylacyjnych,
  • wykonanie napraw ścian (wewn. / zewn.) dla przejść instalacyjnych 
  • obudowę leżaków i pionów przewodów wentylacyjnych wewnętrznych w lokalach mieszkalnych i klatkach schodowych płytami GK łącznie z dociepleniem.
  • drobne naprawy ścian (uzupełnienia tynków i malatury) przy dostosowaniu podłączenia istniejących przewodów kominowych zgodnie z projektami
  • dla części 2 dodatkowo  ̶  obudowa pionów przewodów wentylacyjnych zewnętrznych płytami OSB montowanych na konstrukcji stalowej łącznie z dociepleniem. 

Termin realizacji robót                                                                     15.10.2021 r,

Termin składania ofert                                                                     15.07.2021 r. o godz. 900  

Oferty należy składać w kancelarii ZGM (pok. 3) 

Otwarcie ofert                                                                       15.07.2021 r. o godz.1200

Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Wnioskuję o ustalenie:

Wadium w wysokości część nr 1                                              − 1.500,00 zł

Wadium w wysokości część nr 2                                              −      750,00 zł

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy                    − 5 % ceny oferty

Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych

Termin związania z ofertą wynosi 14 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin składnia ofert.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają złożyć Wykonawcy został określony w SIWZ.

Kryteria  oceny ofert: cena  brutto - 100 %

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną dla każdego zadania.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  wraz z  załącznikami dostępna jest na stronie internetowej www.zgm.legnica.pl.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ogłoszenia, zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia przed upływem terminu składania ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami będą:

– Ewa Zajdel e-mail: ezajdel@zgm.legnica.pl.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 25.06.2021
Data modyfikacji : 16.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Kućko Dział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Kućko
©-2022 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL