Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy

http://www.zgm.bip.legnica.eu/zgm/zamowienia/2021/zakonczone/do-130-000-zl/26497,UNIEWAZNIONE-Dobudowa-przewodow-wentylacyjnych-w-budynkach-gminy.html
2021-12-03, 16:25
Piątek, 25 czerwca 2021

UNIEWAŻNIONE - Dobudowa przewodów wentylacyjnych w budynkach gminy

ZARZĄD    GOSPODARKI   MIESZKANIOWEJ

w  Legnicy ul. Zielona 7

UNIEWAŻNIONE

ogłasza przetarg nieograniczony bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane, w ramach zadania inwestycyjnego, związane z dobudową przewodów wentylacyjnych w budynkach gminy z podziałem na 2 części:

1)   Część nr 1 − „Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym gminy przy ul. Fabrycznej 15”,

2)   Część nr 2 − „Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym gminy przy ul. Kazimierza Wielkiego 35”.

Zakres robót do wykonania – we wszystkich zadaniach − obejmuje m.in:

Termin realizacji robót                                                                     15.10.2021 r,

Termin składania ofert                                                                     15.07.2021 r. o godz. 900  

Oferty należy składać w kancelarii ZGM (pok. 3) 

Otwarcie ofert                                                                       15.07.2021 r. o godz.1200

Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Wnioskuję o ustalenie:

Wadium w wysokości część nr 1                                              − 1.500,00 zł

Wadium w wysokości część nr 2                                              −      750,00 zł

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy                    − 5 % ceny oferty

Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych

Termin związania z ofertą wynosi 14 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin składnia ofert.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają złożyć Wykonawcy został określony w SIWZ.

Kryteria  oceny ofert: cena  brutto - 100 %

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną dla każdego zadania.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  wraz z  załącznikami dostępna jest na stronie internetowej www.zgm.legnica.pl.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ogłoszenia, zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia przed upływem terminu składania ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami będą:

– Ewa Zajdel e-mail: ezajdel@zgm.legnica.pl.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 25.06.2021
Data modyfikacji : 16.07.2021
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Kućko Dział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Kućko